Local Committee
Yu, Po-Jui
Chairman
Huang, Wen-Pei
Secretary General
Lee, Yuh-Yun
Vice Secretary General
Shiao, Chin-Wen
Scientific Chairman
Lin, Jui-Ping
Scientific Vice Chairman
Chen, Mei-Li
Treasurer
Hung, Shih-Hsin
Accommodation
Shiao, Chin-Wen
Abstract Submission
Hung, Shih-Hsin
Transportation
Lee, Kai-Li
Website
Lee, Kai-Li
Computer Equipment
Hsu, Mei-Yu
Social Program
Chen, Mei-Li
Exhibition